KEMUDAHAN INFORMASI LIMBAH SEREH WANGI

KegiatanPemanfaatanLimbahSerai Wangi olehBumdesCiptaMandiri

 

Kegiatanpemanfaatanlimbahseraiwangi yang dikelolaBumdesCiapusCiptaMandiridengansasaranseluruhmasyarakat di KecamatanCiomas, khususnyawarga di DesaCiapusKecamatanCiomasterdiridari:

1.    TahapSosialisasi Program Inovasi

Padatahapini, akandiadakansosialisasigunamemberikanpengetahuandanketerampilantentangmanfaatlimbahseraiwangi yang dapatdiolahmenjadiprodukkebersihan

2.    TahapPemberianPengetahuan

Pemberianpengetahuandasarkepadatimmasyarakatmengenai: seraiwangi, pencemaranlingkungan, limbah, danpelatihanpembuatanprodukkebersihan. Kegiataninimelibatkannarasumberberasaldariakademisidanpraktisisehinggadapatsalingmelengkapidanberbagipikirandanpengetahuan.

3.    TahapPemberianPelatihandanPendampingan

Setelahtimmemberikanpengetahuankepadamasyarakattentangseraiwangi, pencemaranlingkungan, limbah, danpelatihanpembuatanprodukkebersihan, makatahapselanjutnyaadalahpemberianpelatihantentangpembuatanprodukkebersihandarilimbahcairserehwangi. Sebelummelakukanpelatihan, makaperludipersiapkanterlebihdahulualatdanbahan yang digunakan. Adapunalatdanbahan yang diperlukansebagaiberikut:

a.      Alat: Timbangan, wadahgelas, corong, batangpengaduk, spatula, dan pipet tetes;

b.     Bahan yang digunakan: Texapon (N-70), Sodium Sulfat (NaSO4), limbahseraiwangi, NaCl, pewarna, dan air destilasi.

Kemudiandilakukanteskekentalandantes PH. Setelahjadi, dilakukanpengemasandanpemasarankepadamasyarakatluasbaik offline maupun online

4.    Tahapimplementasi di rumahtangga, KarangTaruna, dsb

 

InformasilebihlanjuthubungiBumdes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Jalan Raya Ciomas PermaiKecamatanCiomas